روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

کارگر2

هنر کارگران است که ایران آباد
کار بسیار هنـــر را بنیاد
همت ای اهل هنــر بار دگر
تا شــــود کل وطن خرم وشاد
روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

نظرات بسته است

دسته بندی
لینک دوستان